kk
 
 
 
  - Zelená brána
- Zámek a okolí
- Staré město
- Nám.Republiky - divadlo
- Třída Míru - 17. listopadu
- Palackého - nám.Legií
- Kostely - kaple
- Památníky
- Hřbitovy
- Nádraží
- Okolí Chrudimky
- Okolí Labe
- Hostince - hotely
- Výstavy
- Zlatá přilba
- Velká Pardubická
- Nemocnice
- Stadion - sport
- Pod Vinicí
- Mlýn - teplárna
- Školy
- Doprava
- Kunětická hora
- Ostatn
í
  - Lázně Bohdaneč
- Přelouč
- Chrudim
- Holice a okolí
- Hradec Králové
- Ostatní
 
 
 
gdfgdg
VÝVOJ MĚSTA PO ROCE 1945
fdf
 
d r.1949 se Pardubice staly sídlem kraje (do r.1960), rozkládajícího se na jihovýchodě Čech. Město se začalo profilovat jako celostátně důležitá průmyslová aglomerace s výrazným podílem chemického, elektrotechnického, strojírenského a dalšího zpracovatelského průmyslu. Novým hospodářským potřebám odpovídal rozvoj školství - středních škol,
ale i Vysoké školy chemicko - technologické (1950). Růstu významu města a počtu obyvatel i změnám životního stylu se musel přizpůsobovat vývoj j eho půdorysu i dynamika zástavby. Již v
r.1947 byla zahájena výstavba prvního velkého sídliště Dukla na místě bývalé karantény. Poprvé u nás se tu uplatnila proudová metoda výstavby. Dukla byla dokončena 1959 a mezitím vznikla i další sídliště: Tesla při Dašické ulici, Višňovka v jižní části města, Na drážce podél silnice na Sezemice, v místech bývalé úzkokolejné trati. Sídliště se tehdy stavěla též u Ohrazenic a Rybitví. Původní dvouletkový typ domu postupně nahradila architektura sorely. Využívala se maximální typizace staveb. Výstavba sídlišť se odvíjela ve vnitřních hranicích města a šířila se převážně jižním a východním směrem od centrálního obvodu Pardubic. Po vyčerpání všech vhodných míst se pozornost orientovala do prostoru na pravý břeh Labe, který vytvářel určitou protiváhu v celkové kompozici půdorysu města. Navrženou čtvrtí Polabiny překročily Pardubice hranici, která po celá staletí tvořila
přírodní bariéru na severní straně města. Zahájení výstavby podmiňovala úprava koryta řeky proti povodním a dopravní propojení novým mostem, který byl otevřen až v r.1960. Od počátku 60. až do 90. let 20. století byla připravena a uskutečněna výstavba dalších sídlišť na volných plochách na obvodu města, ale postupně se nová převážně panelová zástavba přesouvala do jeho intravilánu. Na severovýchodě Pardubic vzniklo ve dvou etapách sídliště Dubina a Závodu míru, komponované na levém břehu Labe částečně na místě staršího zastavěnéhoúzemí. Radikálním způsobem se promítla přestavba do obrazu Pardubic v prostoru ulice Karlovy, kde vzniklo nové sídliště na místě asanovaných domů z konce 19. a poč. 20. stol. Z původního záměru rozvoje výstavby města
severním směrem k obci Staré Hradiště se realizovalo pouze sídliště Pardubice - sever v lokalitě Cihelna.
 
Průmyslová škola kolem roku 1910
posledním větším souborům bytové výstavby patří sídliště na Dašické ulici, kde jsou domy řešeny již atypickým způsobem. Rozsáhlá bytová výstavba úzce souvisela s velkým průmyslovým rozvojem města a rozšiřováním jednotlivých závodů přímo na území Pardubic. Průmyslové závody zvyšovaly zaměstnanost a příliv obyvatelstva do města, jejich rozmach
nesl s sebou četná ekologická rizika.V 60. a 70.letech se vybudovala nová zóna průmyslu a služeb v Černé za Bory, do níž byly přemístěny některé pardubické závody. Limitující faktor v poválečném vývoji města představovala existence vojenského letiště v jeho jihozápadním sektoru. Až po roce 1990 se podařilo jeho provoz částečně upravit. Přes dominantní podíl průmyslu v celkové
podobě města život Pardubic utvářely významným způsobem také kulturní instituce tradiční (divadlo, muzeum, síť kin) i nové (galerie, okresní knihovna, konzervatoř, komorní filharmonie) a četné sportovní akce. Změněné společenské a politické podmínky po r.1989 se odrazily v postavení Pardubic, které se staly statutárním městem. Postupně se rehabilituje také tradiční význam Pardubic jako přirozeného regionálního centra jižní části východních Čech, silně utlumený v bývalém krajském zřízení z let 1960-1990. Počet obyvatel Pardubic se v současné době blíží stu tisícům. Pro budoucí vývoj města má velký význam budování moderní dopravní sítě (železniční, dálniční, letecké a říční), v níž hrají Pardubice roli důležitého komunikačního uzlu. Novou roli města dokládá i vznik Univerzity Pardubice v roce 1994. Od roku 2000 jsou Pardubice centrem nově ustaveného vyššího územního samosprávného celku - Pardubického kraje.
 
Sídliště Dukla ve výstavbě
   
 
Design & webdesign mnemec 2007