kk
 
 
 
  - Zelená brána
- Zámek a okolí
- Staré město
- Nám.Republiky - divadlo
- Třída Míru - 17. listopadu
- Palackého - nám.Legií
- Kostely - kaple
- Památníky
- Hřbitovy
- Nádraží
- Okolí Chrudimky
- Okolí Labe
- Hostince - hotely
- Výstavy
- Zlatá přilba
- Velká Pardubická
- Nemocnice
- Stadion - sport
- Pod Vinicí
- Mlýn - teplárna
- Školy
- Doprava
- Kunětická hora
- Ostatn
í
  - Lázně Bohdaneč
- Přelouč
- Chrudim
- Holice a okolí
- Hradec Králové
- Ostatní
 
 
 
r
POČÁTKY OSÍDLENÍ
 
raném středověku se na několika místech dnešních Pardubic a v jejich nejbližším sousedství
objevovaly osady od 9. stol. Na pravém břehu Labe bylo zjištěno sídliště ve východní části Rosic n.L. (v místech zvaných "Na Krétě"). Asi 3 kilometry severně odtud je doloženo sídliště ze stejné doby na katastru Semtína (v prostoru tzv. "Kolonie").
Z konce 9. stol. pochází soubor zlomků keramiky z Pardubic Cihelny. Poněkud mladšímu časovému horizontu snad můžeme připsat také osídlení na katastru Svítkova, nejspíše z areálu továrny Paramo a.s., soudě ale jen podle starších a bohužel nepřesně popsaných nálezů zlomků keramiky. Z konce 9. až počátku 10. stol. jsou známy stopy po sídlišti asi 4 km jižně odtud, u potoka Jesenčanky, na rozhraní katastrů obcí Dražkovic, Starých Jesenčan a Blata. Složitý sídlištní vývoj probíhal v 11. a 12. stol. v prostoru již zmíněné Mikulovické planiny (Drážkovice, Ostřešany, Nemošice a u Starých Jesenčan), podobně na pravém břehu Labe v Rosicích n.L. Osídlení území kolem Pardubic se začíná stabilizovat zhruba od 12. stol. a souvisí s procesem vrcholící kolonizace.
 
ro počátky osídlení vlastních Pardubic máme spolehlivé archeologické doklady od počátku 13. stol. (možná z konce 12. stol.) a sice z dnešních Pardubiček, nedaleko kostela sv. Jiljí. V dochovaných písemných pramenech je kostel sv. Jiljí poprvé doložen k roku 1295. Asi tisíc metrů vzdušnou čarou severovýchodně od kostela sv.Jiljí se v Pardubičkách, v ulici "K trati",
Nalezly sídlištní objekty s keramikou ze druhé poloviny 13. století. Osídlení v této poloze později zaniklo. Nevíme, zda šlo o později zaniklou součást původního katastru Pardubic nebo o amostatnou a poté zaniklou osadu neznámého jména. Z archeologických nálezů s jistotou víme, že již na konci 13. stol. stálo v místech nynějšího zámku panské sídlo. Nedaleko odtud, u soutoku Labe s chrudimkou, poblíž dnešního zdymadla na Labi, se nejpozději na začátku 14. stol. nacházel pod kontrolou panského sídla brod přes Labe s právem vrchnosti vybírat zde clo za plavení dříví. Celému poměrně rozlehlému území mezi dnešním zámkem (respektive soutokem Labe a Chrudimky) až k dnešním Pardubičkám se ještě na konci 13. stol. a až do třetiny 14. století říkalo Pardubice. Toto území původně tvořilo jeden velký katastr s rozptýleným osídlením.
 
ěkdy před rokem 1295 byl v Pardubicích založen klášter cyriaků s kostelem sv. Bartoloměje. Časová hranice vzniku kláštera je dána rokem 1256, kdy cyriaky přivedl do Čech (do Prahy) král Přemysl Otakar II. a rokem 1295, kdy je pardubický klášter zmiňován již jako existující spolu s ostatními kláštery cyriaků v listině papeže Bonifáce Vin.,vydané na ochranu
tohoto křižovnického řádu. Listina z roku 1295 je také první dochovanou písemnou zprávou o Pardubicích. Klášter tehdy spravoval též kostel sv. Jiljí {dnes v Pardubičkách) a kostel sv. Václava na Chlumku (zřejmě kostel v Mikulovicích). Klášter stál pravděpodobně někde poblíž dnešního kostela sv. Bartoloměje, postaveného v dnešní poloze na začátku 16. stol. Zakladatele kláštera neznáme, byl jím tehdejší majitel Pardubic neznámého jména, který měl zřejmě blízko ke královskému dvoru.
 
méno prvního vlastníka Pardubic se v písemných pramenech dochovalo až ze začátku 14. století. Byl jím Půta z Dubé, syn Hynka z Dubé, jednoho z nejvlivnějších velmožů na dvoře krále Václava II. a Václava III., který se angažoval ve východních Čechách již za bojů českého panstva s vojsky Oty Braniborského(1278 - 1283).
Páni z Dubé, jedna větev vlivného rodu Ronovců, měli ve znaku dvě černé zkřížené ostrve na zlatém
štítu. Půta z Dubé patřil po smrti svého otce rovněž k vlivným šlechticům a angažoval se v bojích o český trůn po vymření Přemyslovců a na počátku vlády Jana Lucemburského. Někdy mezi rokem 1321 až 1332, nejspíše kolem roku 1325, vyměnili synové Půty z Dubé Pardubice za hrad Vizmburk v severovýchodníchČechách s rytířem Arnoštem z Hostýně. Jím do Pardubic přichází šlechtická rodina, která ovlivnila zásadně další vývoj Pardubic.
 
 
Arciděkanský kostel sv. Bartoloměje dal postavit počátkem 16. století Vilém z Pernštejna. Novostavba pozdně gotického kostela měla sloužit jako chrám pro klášter řádu minoritů, který Vilém z Pernštejna před rokem 1514 v Pardubicích založil a jako pohřebiště pro českou větev rodu pánů z Pernštejna.
 
   
 
Design & webdesign mnemec 2007