kk
 
 
 
  - Zelená brána
- Zámek a okolí
- Staré město
- Nám.Republiky - divadlo
- Třída Míru - 17. listopadu
- Palackého - nám.Legií
- Kostely - kaple
- Památníky
- Hřbitovy
- Nádraží
- Okolí Chrudimky
- Okolí Labe
- Hostince - hotely
- Výstavy
- Zlatá přilba
- Velká Pardubická
- Nemocnice
- Stadion - sport
- Pod Vinicí
- Mlýn - teplárna
- Školy
- Doprava
- Kunětická hora
- Ostatn
í
  - Lázně Bohdaneč
- Přelouč
- Chrudim
- Holice a okolí
- Hradec Králové
- Ostatní
 
 
 
r
RUCHADLO BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH
 
Rostoucí zatížení obyvatelstva státními daněmi a robotní povinnosti poddaných vůči vrchnostem postupně dosahovaly neúnosnou míru a začaly se hledat cesty zlepšení postavení poddaných (a tím jejich schopnosti dostát povinnostem vůči státu) cestou státních reforem. Nevolnickým systémem otřásala i povstání poddaných. Jedno z největších propuklo
v r. 1775, krátce po několikaleté neúrodě, jež vyvolala v zemi hladomor a zhoubné epidemie.Ve snaze získat další zdroje potravin, začalo se šířit pěstování brambor. Prosazovaly se postupně také nové metody hospodaření ( zpočátku hlavně na velkostatcích ). Spočívaly v rozšiřování pěstování technických plodin, jak onapř. len a konopí. V této souvislosti je zajímavé, že i Pardubicko se stalo načas oblastí s rozsáhlou plátenickou výrobou a koncem 18.stol. tu působily manufaktury založené na faktorském systému (např.Choltice); sklad textilní manufaktury byl tehdy také na pardubickém zámku). Dalším oborem změn v zemědělství bylo zkvalitňování živočišné výroby, hlavně chovu hovězího dobytka. Jeho ustájení (s čímž byl spojen i cenný zdroj kvalitního hnoje) předpokládalo ale intenzívní pícninářství. To souviselo s rozšiřováním pěstování jetelovin. Brambory, technické plodiny a pícniny ale vyžadují kvalitnější hlubokou orbu, kterou dosáhnout v požadovaném větším rozsahu znamenalo při užívání stávajících nástrojů značnou námahu. Do řetězce pokusů a hledání, jak tento technický problém vyřešit, zapadá vynález ruchadla bratranci Veverkovými z Rybitví u Pardubic (rolníkem Františkem a kovářem Václavem) roku 1827. Pro snadnost zhotovení nového oradla a zachování tradičních návyků orby, měl tento vynález velký ohlas u vesnických hospodářů. Později bylo ruchadlo vytlačeno továrně vyráběnými pluhy. Ty pak převzaly některé upravené konstrukční prvky radlice ruchadla bratranců Veverkových. Ruchaldo bratranců Veverkových mělo však i jiný ohlas. Bývalý úředník z choltického panství Kainz, hlásící se k německé národnosti, totiž v roce 1837 vystavoval na pražské hospodářské výstavě jako svou konstrukci "Kainzpflug" - oradlo, které prý bylo totožné s konstrukcí ruchadla bratranců Veverkových. Obhajoba českosti vynálezu ruchadla se potom stala námětem pro národní a posléze politické hnutí na dlouhá desetiletí potom. V Pardubicích postavili v roce 1883 na exponovaném místě ( na rozcestí silnic na Chrudim a na Prahu, před synagogou ) pomník od J.Strachovského. Jeho odhalení bylo tenkrát velkou národní manifestací, na níž pronesl slavnostní řeč F.L. Rieger.
 
 
ratranci František Veverka (1796-1849) a Václav Veverka (1799-1849) z Rybitví u Pardubic byli vynálezci ruchadla. V obci Rybitví se nachází jejich rodný domek.Ruchadlo sestrojili v letech 1824 až 1827. Vyšli z tehdy používané hákové radlice. Tu vytvarovali do prohnuté podoby, téměř čtyřhranné s protaženým spodním rohem a stočené v pravovo takže současně
krájela, drolila i obracela. Hloubka orby byla nastavitelná. Svou konstrukcí ruchadlo podstatně snížilo požadavky na tažnou sílu. Ruchadlo se po roce 1827 rychle rozšířilo po českých zemí i do okolí především v rámci habsburské monarchie. Skýtalo vylepšení i proti tehdy ve světě používanému skotskému pluhu, který sice také krájel a obracel ornici, nedokázal ji však tak jemně drolit a kypřit. Od této vlastnosti vznikl název (ruchání = rozrušování, drolení). Další používaný název veverče vznikl podle jeho konstruktérů. František Veverka je pohřben na hřbitově v Přelouči, kde má na zdi věže hřbitovního kostela Navštívení Panny Marie pamětní desku.Václav Veverka je pohřben na hřbitově v obci Dříteč - zde má na zdi kostela Sv. Petra a Pavla rovněž pamětní desku.
 
Ruchadla bratranců Veverkových
Dům bratranců Veverkových v Rybitví u Pardubic
   
 
Design & webdesign mnemec 2007