kk
 
 
 
  - Zelená brána
- Zámek a okolí
- Staré město
- Nám.Republiky - divadlo
- Třída Míru - 17. listopadu
- Palackého - nám.Legií
- Kostely - kaple
- Památníky
- Hřbitovy
- Nádraží
- Okolí Chrudimky
- Okolí Labe
- Hostince - hotely
- Výstavy
- Zlatá přilba
- Velká Pardubická
- Nemocnice
- Stadion - sport
- Pod Vinicí
- Mlýn - teplárna
- Školy
- Doprava
- Kunětická hora
- Ostatn
í
  - Lázně Bohdaneč
- Přelouč
- Chrudim
- Holice a okolí
- Hradec Králové
- Ostatní
 
 
 
 
 
době, kdy Pardubice chránil pás hradeb, bylo možné do města vejít jen dvěma branami
na západě Zelenou bránou a na východě Bílou bránou. V obou případech jde vlastně
o dvě stavby: o vlastní bránu a u ní stojící věž.Pro stručnost budu dále hovořit jen o „bráně“. Bílá brána stávala v dnešní ulici Sv. Anežky České. Tam na její místo upozorňuje pamětní
Deska na domě čp. 30. Vedle sídlí pardubické studio Českého rozhlasu, Divadlo 29 a v suterénu restaurace. Počátky Bílé brány, stejně jako celého opevnění města, jsou velkou neznámou. Víme jen, že v polovině 14. stol. patřily Pardubice k „městům nehrazeným“, což znamená, že neměly kamenné hradby, ale jen nějaké ohrazení z dřevěných palisád apod. Dále se ví, že hradby i brány nechal upravit Vilém z Pernštejna, který koupil pardubické panství r. 1491 a který nechal přestavět i celé město. O tom, jak to bylo s opevněním a s branami mezi uvedenýmičasovými mezníky, se zatím můžeme jen dohadovat. Pojmenování brány, o níž je řeč, nebylo dlouho ustálené. Až někdy od začátku 17. stol. se vžilo označení Bílá brána, nepochybně proto, že tehdy již zcela zdomácnělo pojmenování druhé brány na západním konci města, jako Zelená (její z dálky viditelná střecha pobitá měděným plechem oxidací plechu zezelenala). Naproti tomu vápenná omítka na východní bráně a svého času i na její střeše, která měla podobu jehlance vroubeného cimbuřím, dala vzniknout pojmenování brány jako „Bílá“. Podobu Bílé brány nám zachovala kresba magistrátního rady Františka Červenky ze začátku 19. stol. Stejné provedení střechy v podobě jehlance s cimbuřím kolem najdeme dodnes na věžích několika kostelů na Pardubicku: v Opatovicích n.L. nebo ve Starých Ždánicích aj. Vznik těchto staveb bývá datován do druhé poloviny 15. století.
 
onec Bílé brány přišel r. 1840, kdy silniční komisař krajskéhoúřadu nařídil její zbourání, jelikož komplikovala průjezd tehdejších formanských vozů do města. Zbytky postranních
zdí brány se likvidovaly ještě kolem r. 1870. Podobný osud hrozil i Zelené bráně, naštěstí se „nezadařilo“. Bílá brána zmizela a zůstala jen historická paměť. S kdysi pro město důležitou
stavbou byla spojena řada událostí, příběhů a lidských osudů. Vyberme z nich na ukázku dva. Na Bílé bráně (ve věži) se bydlívalo a jeden čas tam byla takéěstská šatlava. Když v květnu r. 1548 přijel do Pardubic pan Jan z Pernštejna, vyřizoval různé záležitosti města
a městské radě vytýkal nedbalost. Na paškál si mj. vzal i výkon soudní pravomoci a poměry v městské šatlavě. Citujme z listu, který tenkrát pan Jan městským radním poslal: „...jest trestání vaše jedno nedbanlivé a druhé i posměšné, dadouc vsaditi souseda ... vožralce do šatlavy, víc tam kvasu vožralství a rozpustilosti provozuje, nežli v šenkovním domě, toť to vaše trestání! A protož tomu chci a vám to přísně poroučím, abyšte vy na tý bráně u kotláře vězení spraviti dali, tak aby ne každej k tomu vězení mohl, a tu takového každého souseda
dlužného, nedbanlivého, vožralého, svévolného v tom vězení trestali, tak aby ne kratochvíl toho vězení bylo, ale trápení...“ Zda mělo poručení pana Jana z Pernštejna účinek a na jak dlouho, to se již nedovíme. Pro druhou historku se posuneme na pomyslném strojičasu o 200 let dopředu. Marie Terezie (1740 - 1780) musela na počátku panování vést válku o udržení svého dědictví. Jedním z nepřátel byl pruský král Bedřich II., který od Království
českého odtrhl větší část Slezska, jak se posléze ukázalo, natrvalo. Za těchto tzv. slezských válek načas opanoval pruský král v létě r. 1744 severovýchodní Čechy a na konci srpna Prusové obsadili i Pardubice. Rakušané se pokoušeli přepadem získat Pardubice zpět. Jeden takový pokus se odehrál u Bílé brány 18. října okolo 3. hodiny odpolední. Do města přijížděla branou kolona selských povozů, naložených senem, slámou i pivními sudy. Tu si pruský voják stojící na stráži v bráně všiml, že jednomu ze selských chasníků kouká u pasu, světe div se, pistole. Spustil pokřik a jeho podezření bylo správné. Nebyl to chasník, ale převlečený rakouský voják a v seně a ostatním nákladu byli ukryti další. Někteří se mezitím již dostali do města. V bráně a jejím okolí nastala divoká řež. Prusové vytlačili Rakušany z města, několik desítek jich zajali. Dost padlých bylo na obou stranách. Pruský
plukovník, velitel posádky, v noci na následky těžkého zranění zemřel. Prusové zuřili a do ranních hodin druhého dne ve městě plenili a vypálili celé Bělobranské předměstí. A tak skončil jeden z mnoha příběhů pardubické Bílé brány...


Kresba přibližné podoby Bílé brány
před zbořením
Převzato Pardubický zpravodaj
   
 
Design & webdesign mnemec 2007